• ภาษาไทย
  • English

อ.อัครเดช ศิวรักษ์


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Mr.Aukaradach Siwarak
ชื่อภาษาไทย       : นายอัครเดช ศิวรักษ์
ตำแหน่ง             : อาจารย์

หลักสูตร              :   -

TEL             : -

EMAIL         : Aood111@hotmail.com

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี  ศศ.บ.  ภาษาไทย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ปริญญาโท  ศศ.ม.  ไทยคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ประสบการณ์การสอน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ตำรา หนังสือ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ประสบการณ์การทำงาน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................