• ภาษาไทย
  • English

ผศ.อำนาจ สร้อยทอง


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Asst. Prof. Amnat  Sroytong
ชื่อภาษาไทย       : ผู้ช่วยศาสตาจารย์อำนาจ  สร้อยทอง
ตำแหน่ง             : ผู้ช่วยศาสตาจารย์

หลักสูตร              :   -

TEL             : -

EMAIL         : s_amnat2505@hotmail.com, sroytong2505@gmail.com

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท   กศ.ม.  พลศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลา
 • ปริญญาตรี   กศ.บ.  พลศึกษา   มศว.สงขลา

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ประสบการณ์การสอน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ตำรา หนังสือ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
ประสบการณ์การทำงาน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................