• ภาษาไทย
  • English

อ.อาคม ขัดฟั่น


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Mr. Akhom  Khatfan
ชื่อภาษาไทย       : นายอาคม  ขัดฝั้น
ตำแหน่ง             :  อาจารย์

หลักสูตร              :   -

TEL             : -

EMAIL         : AKhom.k@gmail.com

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก   ปร.ด.  พฤกษศาสตร์
 • ปริญญาโท    วท.ม.   พฤกษศาสตร์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • พฤกษศาสตร์ 
 • นิเวศวิทยา
 
ประสบการณ์การสอน
 • lสอนรายวิชาพันธุศาสตร์ และ ชีววิทยาทั่วไป  2
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • พันธุ์ไม้น้ำ
 • การบำบัดมลพิษ
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • Khatfan et al. (2014). Pollen viability, germination and seed setting of Nelumbo nueifera Sciene Asia 40: 368-392
 
ตำรา หนังสือ
 • -
 
ประสบการณ์การทำงาน
 • อาจารย์ผู้สอนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน