• ภาษาไทย
    • English

IFS2023 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ภูมี หัวหน้าสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง รองศาสตราจารย์สุแพรวพันธ์  โลหะลักษณาเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฎฐา  คเชนทร์ภักดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว นำนักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ใน สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง เข้าร่วม ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 11th International Fisheries Symposium (IFS2023) ภายใต้หัวข้อ "Building Sustainable Fisheries and Aquaculture for Future Generations" ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ประเทศไทย

==================เ

สรุปผลการดำเนินโครงการ การเข้าร่วมจัดประชุม International Fisheries Symposium-2023 กับมหาวิทยาลัยในความร่วมมือกลุ่มอาเซียน (ASEAN-FEN) ด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

==================
สมัครเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ
https://admission.rmutsv.ac.th/register.php
==================
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
-Website: https://fishtech.rmutsv.ac.th
-Facebook: https://www.facebook.com/fishtechRUTS
-Youtube : fishtechchannel
-TikTok : @fishtech179