• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรม Open House RUTS FISH TECH


กิจกรรม Open House RUTS FISH TECH คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เยี่ยมชมสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6 จาก โรงเรียนวังวิเศษ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ โรงเรียนน้ำผุด และ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จังหวัดตรัง ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง