• ภาษาไทย
    • English

Open House RUTS FISH TECH

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรม Open House RUTS FISH TECH ของสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ทางทะเล และการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ที่มีความสนใจศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ปีการศึกษา 2567 ให้กับนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6 จากโรงเรียนวังวิเศษ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ โรงเรียนน้ำผุด และโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จังหวัดตรัง

ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง