• ภาษาไทย
    • English

โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ จังหวัดตรัง

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พชร เพชรประดับ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนภา ว่องสนั่นศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาศึกษาทั่วไป เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดในปีการศึกษา 2567 ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ อำเภอปะเหลี่ยน จังหวัดตรัง เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ในการนี้ ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการ คณาจารย์ นักเรียนทุกคน ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

==================
สมัครเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ
https://admission.rmutsv.ac.th/register.php
==================
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
-Website: https://fishtech.rmutsv.ac.th
-Facebook: https://www.facebook.com/fishtechRUTS
-Youtube : fishtechchannel
-TikTok : @fishtech179