• ภาษาไทย
    • English

โรงเรียนน้ำผุด จังหวัดตรัง

 

อาจารย์นิภาพร ช่วยธานี  อาจารย์อารีรัตน์ ว่องก๊ก อาจารย์ประจำสาขาศึกษาทั่วไป และอาจารย์กัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์  อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดในปีการศึกษา 2567 ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ในการนี้ ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการ คณาจารย์ นักเรียนทุกคน ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง
==================
สมัครเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ
https://admission.rmutsv.ac.th/register.php
==================
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
-Website: https://fishtech.rmutsv.ac.th
-Facebook: https://www.facebook.com/fishtechRUTS
-Youtube : fishtechchannel
-TikTok : @fishtech179