• ภาษาไทย
    • English

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ตรัง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรา อุ้ยเอ้ง หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลินี ฉินนานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณกร พลพิชัย อาจารย์เจตนา  อินยะรัตน์ อาจารย์ธเนศ สินธุ์ประจิม และอาจารย์นฤทธิ์ กล่อมพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาศึกษาทั่วไป เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดในปีการศึกษา 2567 ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 


ในการนี้ ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการ คณาจารย์ นักเรียนทุกคน ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง
==================

สมัครเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ
https://admission.rmutsv.ac.th/register.php
==================

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
-Website: https://fishtech.rmutsv.ac.th
-Facebook: https://www.facebook.com/fishtechRUTS
-Youtube : fishtechchannel
-TikTok : @fishtech179