• ภาษาไทย
    • English

พิจารณาคำเสนอของบประมาณรายจ่ายฯ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมด้วย อาจารย์ปรีดา เกิดสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และนางกฤติยาภรณ์ บุญเดช เจ้าหน้าที่หน่วยนโยบายแและแผน เข้าร่วมการประชุมพิจารณาคำเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รายการครุภัณฑ์) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง เป็นประธานการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 
==================

สมัครเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ
https://admission.rmutsv.ac.th/register.php
==================

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
-Website: https://fishtech.rmutsv.ac.th
-Facebook: https://www.facebook.com/fishtechRUTS
-Youtube : fishtechchannel
-TikTok : @fishtech179