• ภาษาไทย
    • English

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ

 

นางจารุวรรณ ชูประสิทธิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566 เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีผ่านมา (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชี หรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด แล้วให้รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุ โดยมี นางสาวศุภรัตน์ คงโอ และ นายอนันต์ ดือราแมหะยี กรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566 เข้าร่วมการประชุม ณ ฉ. 202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566

==================

สมัครเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ
https://admission.rmutsv.ac.th/register.php
==================

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
-Website: https://fishtech.rmutsv.ac.th
-Facebook: https://www.facebook.com/fishtechRUTS
-Youtube : fishtechchannel
-TikTok : @fishtech179