• ภาษาไทย
    • English

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯ

 

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ชั้นปีที่ 4 ในสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ฝึกสหกิจศึกษา ณ  ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ วิรัชวงศ์ เป็นอาจารย์ประจำวิชาและดูแลนักศึกษาขณะฝึกสหกิจศึกษา
==================

สมัครเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ
https://admission.rmutsv.ac.th/register.php
==================

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
-Website: https://fishtech.rmutsv.ac.th
-Facebook: https://www.facebook.com/fishtechRUTS
-Youtube : fishtechchannel
-TikTok : @fishtech179