• ภาษาไทย
    • English

นศ.สาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง

 

นักศึกษาจาก สาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม โรงเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม ของสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในรายวิชาปลาสวยงาม โดยมี นายอนันต์ ดือราแมหะยี นักวิชาการประมง เป็นผู้นำชม ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 ณ โรงเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
==================

สมัครเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ
https://admission.rmutsv.ac.th/register.php
==================

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
-Website: https://fishtech.rmutsv.ac.th
-Facebook: https://www.facebook.com/fishtechRUTS
-Youtube : fishtechchannel
-TikTok : @fishtech179