• ภาษาไทย
    • English

ปฏิบัติการหาแคลเซียมในน้ำนม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลินี ฉินนานนท์ อาจารย์ประจำสาขาศึกษาทั่วไป เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การหาแคลเซียมในน้ำนม ให้กับนักเรียนโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุงในโครงการกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ห้องเรียนพิเศษ SMT ณ ห้อง ร.2305 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในวันที่ 5 ตุลาคม 2566

==================

สมัครเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ
https://admission.rmutsv.ac.th/register.php
==================

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
-Website: https://fishtech.rmutsv.ac.th
-Facebook: https://www.facebook.com/fishtechRUTS
-Youtube : fishtechchannel
-TikTok : @fishtech179