• ภาษาไทย
    • English

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม จังหวัดพัทลุง

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ห้องเรียนพิเศษ SMT ให้กับนักเรียน โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกิจ ผินรับ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน พร้อมทั้งกล่าวเปิดโครงการ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

==================

สมัครเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ
https://admission.rmutsv.ac.th/register.php
==================

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
-Website: https://fishtech.rmutsv.ac.th
-Facebook: https://www.facebook.com/fishtechRUTS
-Youtube : fishtechchannel
-TikTok : @fishtech179