• ภาษาไทย
    • English

ทดสอบสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายในอาหาร

 

รองศาสตราจารย์สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฏฐา คเชนทร์ภักดี อาจารย์ประจำ สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง Department of Aquaculture and Fishery Products ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และทักษะ เรื่อง การทดสอบสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายในอาหาร ให้กับนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในโครงการค่ายพัฒนาศัพยภาพและความสามารถของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.3

==================

สมัครเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ
https://admission.rmutsv.ac.th/register.php
==================

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
-Website: https://fishtech.rmutsv.ac.th
-Facebook: https://www.facebook.com/fishtechRUTS
-Youtube : fishtechchannel
-TikTok : @fishtech179