• ภาษาไทย
    • English

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง

 

ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

พิธีเปิด เวลา 14.30 น. โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิด