• ภาษาไทย
    • English

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 

รองศาสตราจารย์ ชมพูนุช โสมาลีย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง  เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (RMUT con 2023) International oral presentation 

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566  ณ ศูนย์ประชุมนงนุชเทรดดิชั่นเซ็นเตอร์ฮอลล์ (Nongnooch Tradition Center Hall) สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี