• ภาษาไทย
    • English

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 230-8/2566

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 230-8/2566 วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566