• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอควาโปนิกส์

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขอเชิญผู้ที่สนใจ "เข้าร่วมกิจกรรม work shop" โครงการพลิกโฉมการเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรมและศาสตร์เชิงบูรณาการ "ด้านการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอควาโปนิกส์ (Aquaponic)" 

ในวันที่ 5 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ผ่าน QR code หรือ https://forms.gle/VkTSxgPeeaULr33f8

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ -  4  กันยายน 2566 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ: นักศึกษาประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบอาชีพเกษตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน