• ภาษาไทย
    • English

ยุวชนอาสา ปีงบประมาณ 2566

 

โครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ 2566: นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล และหลักสูตรการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.พรเทพ วิรัชวงศ์  ผศ.เอนก สาวะอินทร์ รศ.ดร.พชร เพ็ชรประดับ ผศ.ดร.ชาญยุทธ   สุดทองคง ผศ.ดร.ฌานิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น และบุคลากรท่านอื่นทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน สนับสนุนส่งเสริมนักศึกษาดำเนินโครงการ การจัดการทรัพยากรปะการังและขยะเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแนวปะการังของชุมชนเกาะลิบง (Management of Coral Reef and Waste for Ecotourism in Coral Reefs of Libong Island Community) ในพื้นที่เกาะลิบง ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 (ดำเนินโครงการยุวชนอาสา ต่อเนื่อง จาก ปี พ.ศ.2565: โครงการ การจัดการทรัพยากรปะการังและขยะของชุมชนแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล) 

โดยมีการบูรณาการกิจกรรมในโครงการร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ที่นักศึกษาลงทะเบียน และกำหนดเก็บคะแนนและให้หน่วยกิจกับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียนรูปแบบใหม่ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เพื่อดำเนินการเรียนการสอนบูรณาการกับการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาทักษะปฏิบัติให้กับนักศึกษา อันจะนำไปสู่เป้าหมาย “การคืนบัณฑิตที่มีทักษะและประสบการณ์สู่ชุมชน” รองรับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศในอนาคต