• ภาษาไทย
    • English

ประกวดดาว - เดือน คณะวิทย์ฯประมง

 

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566  เวลา 17.00 -22.00 น. โครงการประกวดดาว - เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประจำปีการศึกษา 2566 
ณ ห้องประชุม รศ.ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง