• ภาษาไทย
    • English

โรงเรียนแสงทองวิทยา จ.สงขลา

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด Bohinfarmstay ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 4 โรงเรียนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 50 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับพันธุศาสตร์เซลล์ของหอยนางรม และมีนักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชั้นปีที่ 2 (เทียบโอน) เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในการดำเนินการศึกษาโครโมโซมในเหงือกของหอยนางรม ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566

#คณะวิทย์ฯประมง 
#ราชมงคลตรัง
#RUTS   https://www.rmutsv.ac.th
#RUTSSFT  https://fishtech.rmutsv.ac.th