• ภาษาไทย
    • English

ตลาดนัดการศึกษาตรัง

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ร่วมจัดนิทรรศการด้านการศึกษา ได้แก่ นิทรรศการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  นิทรรศการวิทยาศาสตร์ทางทะเล  นิทรรศการสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.นัทธ์หทัย  เครบส์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นเกียรติเข้าร่วมงานชิม  "ชิม ช็อป โชว์ 2023" ตลาดนัดการศึกษาตรัง  ซึ่งจัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง อ.เมืองตรัง  จ.ตรัง  เมื่อวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

ในการนี้ ขอขอบพระคุณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง และ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง
---
สมัครโควตาพิเศษ Online ปีการศึกษา 2567
คลิ๊ก   https://forms.gle/raWyu5jSbFp8mQEG8
---
หลักสูตร 4ปี และหลักสูตรเทียบโอน
1. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
3. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง