• ภาษาไทย
    • English

พัฒนาเครือข่ายธนาคารปูม้า ตรัง กระบี่

 

ดร.วิกิจ ผินรับ อาจารย์ประจำสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง หัวหน้าโครงการร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฏฐา คเชนทร์ภักดี ผู้ร่วมวิจัยโครงการ และผู้ช่วยวิจัยโครงการลงพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าและหญ้าทะเล ณ ธนาคารปูม้าบ้านมดตะนอย อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ภายใต้โครงการ “การพัฒนาเครือข่ายธนาคารปูม้าและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการประกอบอาชีพในชุมชนธนาคารปูม้าจังหวัดตรังและกระบี่” 

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกการทำธนาคารปูม้าและการปลูกหญ้าทะเลให้กับเยาวชนในพื้นที่ทำให้เยาวชนได้รับความรู้ ได้รู้จักธนาคารปูม้า เห็นความสำคัญของทรัพยากรปูม้าและแหล่งหญ้าทะเล มีการทำธนาคารปูม้า มีการปล่อยลูกปูม้ากลับคืนสู่ธรรมชาติ มีแหล่งหญ้าทะเลซึ่งมีบทบาทหน้าที่สำคัญต่อระบบนิเวศและมีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

โดยมี นายพริษฐุ์ นราสฤษฏ์กุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และ นายอาบีดีน จิเหลา ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะลิบงเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการทำธนาคารปูม้าและสาธิตการทำธนาคารปูม้าและบรรยายและสาธิตเกี่ยวกับการปลูกหญ้าทะเล มีเยาวชนผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 20 คนและมีนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติจำนวน 16 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย