• ภาษาไทย
    • English

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2566

 

ราชมงคลตรัง ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2566........มีนกร รุ่นที่ 33
-----------

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
โทรสายตรงคณบดี : 080-648-1205