• ภาษาไทย
    • English

อบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงหอยนางรม

 

โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและระบบการเลี้ยงหอยนางรมเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้กับชุมชนชายฝั่งจังหวัดตรัง  โครงการวิจัย "การขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม” (Appropriate Technology) ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงหอยนางรมแก่เกษตรกรชุมชนบ้านแหลม ตำบลวังวน อำเภอกันตัง และชุมชนบางค้างคาว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว (หัวหน้าโครงการ) พร้อมทีมวิจัย เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตลอดโครงการ


#
RUTS    https://www.rmutsv.ac.th

#RUTSFISHTECH    https://fishtech.rmutsv.ac.th