• ภาษาไทย
    • English

แปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน เกาะลิบง

 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดอบรมโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ หรือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (University-Industry Linkage)

โครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารรองรับการท่องเที่ยวเพื่อวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวและพัฒนาอาชีพเกาะลิบง โดยการอบรมในวันนี้มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวและพัฒนาอาชีพเกาะลิบง นำโดย นายอิสมาแอน เบ็ญสะอาด ตำแหน่ง ประธานวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวและพัฒนาอาชีพเกาะลิบง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรม และมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ มะเห ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ วัฒนกุล ดร.นิภาพร ช่วยธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดลฤดี พิชัยรัตน์ และ ดร.กันย์สินี พันธ์วนิชดำรง

โดยมีการแปรรูปเป็นสองผลิตภัณฑ์ คือ ขนมเปี๊ยะไส้ปลาผสมเห็ด และ ผลิตภัณฑ์กุ้งกระเบื้อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบในท้องถิ่น และเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน


#RUTS    https://www.rmutsv.ac.th

#RUTSFISHTECH    https://fishtech.rmutsv.ac.th