• ภาษาไทย
    • English

ลงพื้นที่เป้าหมาย บ้านโต๊ะบัน

 

ติดตามความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับโครงการชุมชนนวัตกรรม ปี 2566 การเสริมพลังชุมชนชายฝั่งจังหวัดตรัง ซึ่งวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ดร.นัทหทัย เครห์ป และผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้ดำเนินกิจกรรมลงพื้นที่เป้าหมาย บ้านโต๊ะบัน ต.กะลาเส อ.บ่อหิน จ.ตรัง เพื่อร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนในการทำการประมงของกลุ่ม เพื่อวิเคระห์ปัญหา และนำมาเป็นแนวทางในการจัดการประมงอย่างรับผิดชอบต่อไป