• ภาษาไทย
    • English

การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามพื้นเมืองไทย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ภูมี หัวหน้าสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทร เจริญเดช และ นายอนันต์ ดือราแมหะยี นักวิชาการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรและอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามพื้นเมืองไทย ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2566

เป็นการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามพื้นเมืองของไทย เช่น ปลาซิวข้างขวาน ปลาก้างพระร่วง ปลาซิวตาเขียว ปลาปล้องอ้อย เป็นต้น และขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม (GAP ปลาสวยงาม) การตลาดออนไลน์ แพลตฟอร์มการจำหน่ายปลาสวยงาม โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักวิชาการที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ