• ภาษาไทย
    • English

อบรมการเพาะเลี้ยงหอยนางรม

 

โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและระบบการเลี้ยงหอยนางรมเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้กับชุมชนชายฝั่งจังหวัดตรัง โครงการวิจัย “การขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม” (Appropriate Technology) ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงหอยนางรมแก่เกษตรกรชุมชนเกาะลิบง ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว (หัวหน้าโครงการ) พร้อมทีมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตลอดโครงการ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง