• ภาษาไทย
    • English

ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 2

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง "การใช้งาน Google Calendar ในสำนักงาน" ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเกียรติจาก นางสาวกนกวรรณ จู้ห้อง และ นางสาวหทัยทิพย์ ทองด้วง เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566