• ภาษาไทย
    • English

รับการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พลัส

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง รับการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พลัส ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 20 เมษายน 2566 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปรีดา เกิดสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส พลัส ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งนำโดย ดร.ดุสิตพร ฮกทา ประธานคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พลัส 

จากนั้นคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พลัส พร้อมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานและเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ต่อไป