• ภาษาไทย
    • English

นำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี

 

วันที่ 29 มีนาคม 2566 บุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้าร่วมร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ KM Day ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในกิจกรรมเรียนรู้เล่าสู่กันฟัง 2023 โดยมี นางสาวศุภรัตน์ คงโอ นักวิทยาศาสตร์ เป็นผู้นำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การพัฒนาระบบขอใช้ห้องปฏิบัติการ ให้กับคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี และผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ KM Day ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting