• ภาษาไทย
    • English

คณะฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณพ่อเจริญ สุดทองคง บิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญยุทธ สุดทองคง อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ วัดหน้าพระธาตุ ศาลา 108 ปีขุนพันธ์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช