• ภาษาไทย
    • English

คณบดี ร่วมประชุม ASEAN-FEN

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้าร่วมการประชุม ASEAN-FEN Institutional Members and IFS 2023 Meeting ผ่านระบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง