• ภาษาไทย
    • English

ส่งมอบงานบริหาร คณะวิทย์ประมงฯ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย พร้อม คณะผู้บริหาร ส่งมอบงานบริหารคณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ ที่เข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้อง ฉ.202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง