• ภาษาไทย
    • English

นำเสนอนโยบายแผนกลยุทธ์การบริหาร

 

วันที่ 17 มีนาคม 2566 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดให้มีการนำเสนอนโยบายแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการหน่วยงาน ของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นางสฤญธรณ์ หมัดหมัน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมรับฟังและตัดสินคะแนนการนำเสนอเข้าผู้สมัคร และได้เปิดโอกาสให้บุคลกรผู้สนใจเข้าร่วมรับชมได้ทั้งในห้องประชุม และรับชมผ่านระบบออนไลน์แอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting 

ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ เป็นผู้นำเสนอนโยบายแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการหน่วยงาน ณ ห้องประชุม รศ.ประชีพ ชูพันธ์ (ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง