• ภาษาไทย
    • English

ปฏิบัติการศึกษา ขยะทะเล

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการนิเวศวิทยาแหล่งหญ้าทะเลและขยะทะเล Seagrass Ecology and Marine Debris ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 120 คน ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ วิรัชวงศ์ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน ณ หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี 

และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยุทธ สุดทองคง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อเนก สาวะอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ วิรัชวงศ์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ขยะทะเล นิเวศแหล่งหญ้าทะเลและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

จากนั้นได้แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ เพื่อนำนักเรียนลงพื้นที่ปฏิบัติการศึกษาเรื่อง ขยะทะเล ณ หาดวิวาห์ใต้สมุทร ซึ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และมีนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็นวิทยากรร่วมกับคณาจารย์