• ภาษาไทย
    • English

รับทุนการศึกษา องค์การสะพานปลา

 

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 นางวลัยพร สงเสน นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย นายพุฒิพงษ์ แก้วขวัญ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 1 นางสาวนูรี สาแม นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร เทียบโอนผลการเรียน ชั้นปีที่ 1 และนางสาวนูรี โต๊ะเด็ง นักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทียบโอนผลการเรียน ชั้นปีที่ 2 ได้เข้ารับตั๋วแลกเงินทุนการศึกษา ประเภทเงินอุดหนุน ทุนการศึกษาด้านการประมง ประจำปี 2566 จำนวนเงิน 12,000 บาท ขององค์การสะพานปลา 

โดยได้รับเกียรติจาก นายธันยากร กลับดี รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล ให้เกียรติมอบตั๋วแลกเงินทุนการศึกษาขององค์การสะพานปลาและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว

องค์การสะพานปลา สนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปี 2566 จำนวน 3 ทุน ทุนละ 12,000 บาท ให้แก่ผู้มีคุณสมบัติเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ใน 13 สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวกับประมง เป็นบุตรชาวประมง มีฐานะยากจน มีผลการศึกษาในเกณฑ์ที่ดี ไม่ต่ำกว่า 2.75

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ 
สมัครเรียนรอบโควตาพิเศษ >> https://admission.rmutsv.ac.th
Fanpage คณะฯ >> https://www.facebook.com/fishtechRUTS