• ภาษาไทย
    • English

ผลิตภัณฑ์จากถุงพลาสติก

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ นักศึกษาที่ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2301012

เรื่อง "ผลิตภัณฑ์จากถุงพลาสติก” โดย นางสาวรัตนชนีกร ศรีรัตน์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาฎ นิลออ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ จิตรภักดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา