• ภาษาไทย
    • English

สูตรอาหารสำหรับปลานิลผสมกากถั่วเหลืองหมักเชื้อ Bacillus subtilis var. natto

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ นักศึกษาที่ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2301011 เรื่อง

"สูตรอาหารสำหรับปลานิลผสมกากถั่วเหลืองหมักเชื้อ Bacillus subtilis var. natto" โดย นายพงศ์ภีระ เมฆตรง และนายจิระศักดิ์ บัวจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ภูมี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา