• ภาษาไทย
    • English

Marine Science Camp ครั้งที่ 4

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ร่วมกับชุมชนเกาะลิบง จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 4 (Marine Science Camp 4) ให้กับเยาวชนโรงเรียนมัธยมศึกษาของจังหวัดสุราษฏร์ธานี พังงา กระบี่ และ ตรัง โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 23 คน เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ขององค์การสหประชาชาติด้านเป้าหมายที่ 14 (SDG 14: Life below water) ในระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 นายประชุม เจริญฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.เกาะลิบง วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ภูมิอัตลักษณ์ และสถานภาพของแหล่งหญ้าทะเล พะยูน และสัตว์น้ำอื่นๆที่พบมากในพื้นที่ตำบลเกาะลิบง อาทิ ปลิงทะเล หอยชักตีน ที่ใช้แหล่งหญ้าทะเลเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งได้สอดแทรกแนวคิดการอนุรักษ์และการใช้ ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ


ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรเทพ วิรัชวงศ์ นำทีมอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ร่วมให้คำแนะนำเยาวชนในการทำกิจกรรมต่าง เข้าค่ายเกี่ยวกับการศึกษาระบบนิเวศและการฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณชายฝั่ง โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ ยังยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) การบรรยายเกี่ยวกับความสำคัญของระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเล การศึกษาระบบนิเวศปะการังบริเวณเกาะลิบง การศึกษาพฤติกรรมของพะยูนในภาคสนาม และการทำกิจกรรมปลูกหญ้าทะเล เพื่อฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลในภาคสนาม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน และได้ความสนุกสนาน ความประทับใจถึงไมตรีจิตของชุมชนเกาะลิบงที่ได้ต้อนรับและให้ความรู้กับเยาวชนตลอดเวลาที่เข้าร่วมโครงการฯ