• ภาษาไทย
    • English

สัมมนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง นำเสนอสัมมนาการฝึกงานทางการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และนักศึกษาเข้าร่วมรับฟัง ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

สมัครโควตาพิเศษ https://admission.rmutsv.ac.th/register.php