• ภาษาไทย
    • English

มศว เข้าศึกษาดูงานโครงสร้างหลักสูตร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าสาขา และอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ดาสา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยอาจารย์และนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา เข้าศึกษาดูงานโครงสร้างหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของคณะฯ โดยมีผู้เข้าร่วมนำเสนอหลักสูตร ประกอบด้วย

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ภูมี หัวหน้าสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง ดร.ศิลปชัย เสนารัตน์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌาณิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 
นอกจากนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามบริบทของแต่ละหลักสูตร ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง