• ภาษาไทย
    • English

ติดตามการเจริญเติบโตลูกพันธุ์ ฯ

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ภูมี หัวหน้าสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว อาจารย์ประจำสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง พร้อมด้วย ทีมผู้ร่วมวิจัย และนักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ลงพื้นที่บ้านพลายวาส จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในวันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 
 
ติดตามอัตราการรอดและอัตราการเจริญเติบโตลูกพันธุ์หอยนางรมของเกษตรกรต้นแบบ ซึ่งได้รับมอบจากโครงการวิจัยการส่งเสริมการเลี้ยงหอยนางรม แก่เกษตรกรชุมชนชายฝั่งเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน ในธุรกิจประมง งบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช)งบประมาณปี2565 ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามนั้นทำให้เกษตรกรได้ทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการเลี้ยงให้เกิดประสิทธิผล ต่อไป
 
สมัครโควตาพิเศษ Online ตั้งแต่วันนี้ - 3 กรกฎาคม 2566 
คลิ๊ก  https://admission.rmutsv.ac.th/register.php