• ภาษาไทย
    • English

คณะผู้บริหาร เข้าสวัสดีปีใหม่ 2566

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าสวัสดีปีใหม่ เนื่องในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาตราจารย์มาโนช ขำเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคุณบรรจง นฤพรเมธี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด (บ่อหินฟาร์มสเตย์) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS

สมัครโควตาพิเศษ Online >> https://admission.rmutsv.ac.th/register.php