• ภาษาไทย
    • English

คณะฯ รับมอบกล่องเลี้ยงชันโรง

 

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) ได้มอบกล่องเลี้ยงชันโรง เมล็ดพันธุ์ดอกทานตะวัน เมล็ดพันธุ์พืช โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ธารางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์ประจำสาขาศึกษาทั่วไป เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมฝึกทักษะนักศึกษา นำความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา และวัฒนวิถีแห่งการดำเนินชีวิตมาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS

สมัครโควตาพิเศษ Online >> https://admission.rmutsv.ac.th/register.php