• ภาษาไทย
    • English

IFS 2022 ประเทศเวียดนาม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ธารางกูร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  พร้อมด้วย  นางสาวพิมลนาฏ ชมชื่น  นางสาวธนัญพร จิตภักดี  นางสาวนิสรีน ดะห์ลัน  นางสาวร่มฟ้า แก้วนวล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้าร่วมการประชุม International Fisheries Symposium-2022 กับมหาวิทยาลัยในความร่วมมือกลุ่มอาเซียน (ASEAN-FEN) ด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 


โดยนักศึกษาได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการแบบ oral presentation ใน 10 th INTERNATIONAL FISHERIES  SYMPOSIUM  AND  ASEAN  FISHERIES   EDUCATION  NETWORK   ณ   Nha Trang University  เมือง Nha Trang  ประเทศเวียดนาม  ระหว่างวันที่ 3 – 7 ธันวาคม 2565