• ภาษาไทย
    • English

วิเคราะห์โปรตีนในอาหาร โรงเรียนวิเชียรมาตุ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลฤดี พิชัยรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรอุตสาหกรรมอาหาร สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง ให้ความรู้และแนะนำขั้นตอนการตรวจ วิเคราะห์โปรตีนในอาหาร แก่นักเรียน โรงเรียนวิเชียรมาตุ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ที่เข้าร่วมประกวดโครงงานจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ  และมูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย